Terapeuttiset musiikkiryhmät


Sisältö ja kohderyhmät

Terapeuttisen musiikkiryhmän toiminnan keskiössä on pääasiassa soittaminen, mutta myös musiikin kuuntelu ja keskustelu. Toiminnan fokus on pedagogisessa vuorovaikutteisessa tekemisessä, mutta toiminta sisältää myös asiakasryhmän kuntoutukselle merkityksellisiä terapeuttisia aspekteja. Safe and Sound pitää tärkeänä musiikkitoiminnan toteuttamista ja kehittämistä sellaisten kohderyhmien kanssa, joilla musiikkitoimintaan ja musiikin oppimiseen liittyvät mahdollisuudet ovat rajalliset tai niitä ei ole. Terapeuttiset musiikkiryhmät soveltuvat hyvin mm. seuraaville kohderyhmille:

  • päihdekuntoutujat
  • kehitysvammaiset
  • työhyvinvointiryhmät
  • lasten erityisryhmät
  • eläkeläisryhmät
  • aikuinen-lapsi -ryhmät
  • avh-kuntoutujat

Hyötyjä

Musiikkitoiminta mahdollistaa uuden taidon oppimisen, ja bändisoiton luonteen mukaisesti se tukee yhdessä tekemistä ja sosiaalisia taitoja. Soittaminen tukee ryhmän vuorovaikutustaitoja, kehittää tarkkaavaisuutta ja keskittymiskykyä sekä toimii terapeuttisesti aktivoivana, yhteisenä tekemisen ja toiminnan kohteena. Soittamisen kautta saavutetut onnistumisen ja oppimisen kokemukset kohentavat asiakkaan mielialaa, muokkaavat käsitystä itsestä toimivana, osaavana ja kehittyvänä yksilönä ja tätä kautta muokkaavat myös itsetuntoa sekä minä-käsitystä ja tarjoavat jatkuvan väylän yksilön eheytymiseen ja kasvuun.

Asiakaspalaute

Pääsi niin kun siihen… jonku kans juteltuu ihan selvästi. Täähän on tosi hyvä juttu tämmönen musiikkiterapia. Itseluottamus kasvaa.
— Vankilaryhmän kokemuksia musiikkiryhmästä
 

Parityöskentely

Safe and Sound toteuttaa musiikkiterapiaa yksilöiden ja ryhmien lisäksi myös pareille. Parityöskentelyssä toiminnan fokus on yhteisessä tekemisessä ja parin keskinäisessä vuorovaikutuksessa. Musiikkiterapia mahdollistaa tunteiden sanattoman ilmaisun ja tiedostamattomien asioiden esiin tulemisen. Musiikkiterapian kautta voidaan tavoittaa pariskunnan välisen kanssakäymisen osalta merkityksellisiä oivalluksia ja syy–seuraus -suhteita.